د معرفتي نوښت په یولسم لېکچر کې د ریمون آرون په نظریاتو بحث کېږي. اصلي تمرکز په دې دی چې د ټولنپوهنې تاریخ مطالعه شي.

او په دې لړ کې به د مطرح ټولنپوه او تاریخپوه ریمون آرون نظریات ولوستل شي.

د ټولنپوهنې تاریخ ویشنه څه ډول ده؟

له چپي روښانفکرانو سره مخالفت يعنې څه؟

سیاسي ټولنپوهنه او په اړه يې وړاندوینې.

سیاسي او اقتصادي ثبات په اړه لنډ معلومات.

د هانس جواکیم مورګنتا پر کتاب( سیاست د ملتونو ترمنځ) کومې نیوکې شوي؟

د مورګنتا په باور ملي منافع اصل او محور دی. 

خو ایا بهرني سیاستونه په ملي ګټو ولاړ دي؟