معرفتي نوښت د فرانسوي ټولنپوهنې په لړ کې په نولسم بحث کې د ټولنپوهنې او پوسټ موډرنیزم په ارتباط خبرې کېږي. تاسو په دې بحث کې د تېرو بحثونو سره د اړیکو ترڅنګ د فرانسو لیوتار، مېشل فوکو، زېګمونت باومن او ژان بودریار په نظریاتو او د دوی د تاثیراتو په اړه اورئ. 

پوسټ موډرنیزم د لومړې ځل لپاره د مېشل فوکو لخوا کارول شوي ده.

د ټولنپوهنې اوپوسټ موډرنیزم  ترمنځ څه اړیکه شته؟

د پوسټ موډرنیزم اصلي پوښتنه څه ده؟

د ټولنپوهنې او پوسټ موډرنیزم ځایونه کوم دي؟

زیګمونټ باومن د پوسټ مو‌‌ډرنیزم په اړه وایې: پوسټ موډرنیزم د هغه څه له لاسه وتل اعلانوي چې له درلودلو یې بې خبره وو، اوس چې خبریږو نه يې لرو.

د زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره نولسم لکچر واورئ.