دښځو ټولنیز سیاسي فعالیتونه کله پيلیږي؟

فیمینیزم څه مانا لري او اصلاً فیمینیزم څه دی؟

د دې فلسفي مکتب مفکوره په څه بناء ده؟

غوښتنې یې څه دي او د مشهورې فیمینیستي نظریه ورکونکې سیمون دوبیوار ونډه او نظریات څه دي؟

په افغانستان کې د فیمینیزم په اړه هڅې کله پیل شول؟

د جنس او جنسیت توپیر؟

جنس یعنې د xx  او xy کروموزونو له مخې د نر او ښخې بیولوژیکي تعریفونه.

او جنسیت یعنې رولونه، افکار او ټولنیز چلندونه چې ټولنه یې نر او ښخې ته ورکوي.

په دې بحث کې د ښځو د تاریخي نظریې په اړه هم خبرې شوي.