ژان بودریار څوک دی؟

د معرفتي نوښت شپاړسم بحث پر ژان بودریار راڅرخي.

بودریار تیوریسن، عکاس او ستر فیلسوف تیر شوی، چې په ۱۹۲۹ کال کې زیږیدلی او په ۲۰۰۷ کې وفات شوی. معرفتي ټولنه، اغوا، امریکا، د اشیاو نظم او د توهم پای د بودریار د کتابونو نومونه دي.

په یاد بحث کې د ژان بودریار پیژندنه او فکري مسیر په اړه یې بحث شوی.

او دهغه د مصرفي ټولنې کتاب او د همدې کتاب په اډانه کې د مصرفي ټولنې نظریه څه مانا لري؟

په پای کې ځانپردیتوب هم تشریح شوی. نو د یادو موضوعاتو د پوهیدلو لپاره د معرفتي نوښت، شپاړسم لکچر ته مراجعه وکړئ.