د معرفتي نوښت د ټولنپوهنیزو بحثونو په لړ کې په دولسم بحث کې د ادګار مورن د نظریاتو په لړ کې په ځانګړي ډول د پېچلتیا پر پاراډایم خبرې وشوې.

د ټولنپوهنې په حوزه کې څو ډوله ياراډایمونه شتون لري.

دا پاراډایمونه ځينې وخت روش پوهنیز دي، ځینې وخت د هستې پیژندنې په برخه کې دي او ځینې وختونه هم د معرفت شناسی برخه کې یا هم پوهنیز دي.

سطحي پوهېدنه او تخصصي پوهېدنه په څه مانا ده؟

په دوولسم بحث کې دې ورته نورو پوښتنو ته هم ځوابونه ویل شوي.