د معرفتي نوښت د ټولنپوهنیزو بحثونو په لړ کې په دولسم بحث کې د ادګار مورن د نظریاتو په لړ کې په ځانګړي ډول د پېچلتیا پر پاراډایم خبرې وشوې.

د ټولنپوهنې په حوزه کې څو ډوله ياراډایمونه شتون لري.

دا پاراډایمونه ځينې وخت روش پوهنیز دي، ځینې وخت د هستې پیژندنې په برخه کې دي او ځینې وختونه هم د معرفت شناسی برخه کې یا هم پوهنیز دي.

سطحي پوهېدنه او تخصصي پوهېدنه په څه مانا ده؟

په دوولسم بحث کې دې ورته نورو پوښتنو ته هم ځوابونه ویل شوي.

شریک کړئ