تاریخ او ډیسکورس

ډیسکورس (ګفتمان) په څه مانا؟

میشل فوکو چې په ۱۹۲۲ کې زیږیدلی او په  ۱۹۸۴ وفات شوی څوک دی؟

ایا فوکو ټولنپوه و؟

میشل فوکو فرانسوې تاریخپوه لاندې کتابونه لیکلي.

  • د لیونتوب تاریخ
  • د جنسیت تاریخ
  • د پوهې ټبر
  • د زندان زوکړه

دیسکورس ژبه او ځواک، ټولنیزې اړیکې، جنسي اړیکې او تاریخي شننې یې په یو ځانګړي اند رواج کړي.

د یادونې وړ ده چې میشل فوکو اغیزناک ژوند کړی.

د خپلو معلوماتو د ډیرېدو لپاره د معرفتي نوښت اوولسم لکچر وګورئ.