دمعرفتي نوښت د ټولنپوهنې په لړۍ کې اتلسم بحث د تېر اوولسم بحث په دوام کې مطرح شوی دی او د مېشل فوکو د نظریاتو او افکارو په رڼا کې د تاریخ، ډېسکورس او قدرت پر مفاهیمو تمرکز شوی دی.

د فوکو په نظر قدرت په معرفت دلالت کوي او معرفت په قدرت.

د تاریخ ټولنپوهنه، معرفت ټولنپوهنه، سیاست ټولنپوهنه، قدرت ټولنپوهنه، قدرت په ټولنه کې څنګه شکل اخلې؟ د فوکو ځینې ویناوې، تبصرې او لیکنې هغه څه دي چې په اتلسم لکچر کې پرې بحث شوی.

مېشل فوکود قدرت په اړه داسې نظر لري: قدرت د سیاست لپاره هم د ترلاسه کېددو وسیله ده، هم د پایښت او دوام وسیله ده، هم د غوښتنې او هم د جوړیدنې وسیله ده.

په اتلسم بحث کې ټولې خبرې د قدرت پر مفهوم، ټولنپوهنې او اړوند څانګو باندې دي.

نو مهربانې وکړئ د معرفتي نوښت اتلسم لکچر درسره وګورئ.