سینما یکی از مهمترین ابزار ارتباطات است که در انتقال فرهنگ و ایدیولوژی نقش به سزای دارد. در جهان مدرن سینما  با در نظرداشت نقش کلیدی در سکتور سرگرمی جنبه تجاری دارد اما در خصوص مسایل فرهنگ و ایدیولوژی نقش سینما در ساختار هویتی جوامع قابل انکار نیست.

هویت سینمای افغانستان و جایگاه آن در بین کشور های همسایه و جهان موضوع اصلی اجندای این بحث است. در این بحث بر علاوه مسایل تیوریک سینمای کشور روی نقش سینما در روند دولتسازی – ملتسازی در قرن ۲۰، پس منظر تاریخی، کرکتر هنری، وضع کنونی و دورنمای آینده گفتگو صورت خواهد گرفت.