ولسمشر غني او د اپلاتون (فیلسوف واکمن)

لیکوال: عبدالودود بشریار د اپلاتون استاد سقراط، د جمهور کتاب په پنځمه برخه کې استدلال کوي او وايي: ((…که په ښاري دولتونو کې فیلسوفان واکمنان نشي، یا هغه کسان چې  مونږ ورته پاچاهان او واکمنان [...]