په لرغونی مصر کې هنر او ادبیات

لیکوال: اسدالله غضنفر د لرغونی مصر تمدن چې پنځه شپږ زره کاله پخوا پیل شو او درې زره کاله یې دوام وموند، د نړۍ تر ټولو اوږد مهالی تمدن دی. په دې لیکنه کې د دغه تمدن هنر او ادب ته ځغلنده کتنه  کوو. [...]