د ملا او شیطان مکالمه/ د اشرف مفتون یو شعر

  ملا دا تپوس له تا کومه اې شیطانه جنت څه وي؟ د غیورو خودارانو هلته قدر و قېمت څه وي؟ شیطان هلته تل ابدي ژوند وي هلته تل خندا خندي وي هلته بل رنګ شرابونه هلته بل رنګه مستي وي هلته ګېر چاپېر چې [...]