د جاز په رومان کې انځورونه او آوازونه

لیک: ډاکتر جنید شریف د دې نه مخکې چې د مشهور رومان جاز په اړه خپل بحث پیل کړو د هغه د لیکوالې توني موریسن یوه لنډه پیژندګلوي ته اړتیا ده: د امریکې د افریقایي اصله ټولنې د یوې غښتلې ویاندې په توګه [...]