مرزا خان انصاري او انسان

لیکوال: اکبر کرګر انسان په عرفاني انسان پېژندنه او همدارنگه د مرزا خان په باورونو او په ځانگړې توگه د هغه د مکتب په فکري دايره کې يو مرکزي اصل دى ـ يا دا چې عرفان او معرفت په رموزو او اسرارو پوهه [...]