فرهنگ، قبیله و انسان­ دوستی

نویسنده: یعقوب یسنا اصالت خاص در انسان بودن ما تا انسان بودن دیگری وجود ندارد. همه، انسان استیم با تفاوت های فرهنگی تاریخی خویش. بنا به همین تفاوت های فرهنگی است که تصور می کنیم قبیله ما انسان [...]