له فلسفي – ټولنيز پلوه ځان پردي‌کېدنه

ځان پردي کېدنه “يانې له ځانه بيگانه” له ځان سره په واټن کې يانې په سد او خوی کې نه ۔ يانې يو ډول داسې حالت کې چې  په خپل ځان څوک تمرکز او واک ونه لري. په پښتو ادبياتو کې دا گړنه په [...]