«انسان» به د خپلو څېړونکو او نااستوګنو او مېلمنو څېړونکو څېړنې خپروي. دا څېړنې به د ټاکل شویو پراخو محتوایي زمینو په برخه کې وي.

پورته لاړ شئ