دا د «انسان» میاشتني خپرنیز توکي دي چې د ستراتېژیکو او پراختیایي مطالعاتو په برخه کې خپریږي. د یادو نیوزلېټرونو محتوا د یو شمېر بحثونو او اختصاصي پالیسي ناستو په مرسته تولیدیږي.

یادښت

«انسان» د خپرونو او نشراتو یوه پراخه برخه لري. دا برخه د یوې ځانګړې کاري پالیسۍ په رڼا کې مدیریت کېږي. د دې برخې له مسوول سره د خپلو خبرو او اړوند جزییاتو په اړه اړیکه ونیسئ.

پورته لاړ شئ