دا د «انسان» میاشتني خپرنیز توکي دي چې د ستراتېژیکو او پراختیایي مطالعاتو په برخه کې خپریږي. د یادو نیوزلېټرونو محتوا د یو شمېر بحثونو او اختصاصي پالیسي ناستو په مرسته تولیدیږي.

ورستۍ خپرونې

پورته لاړ شئ