دا د «انسان» له لوري د اکاډمیکو او تحقیقي مقالو د نشر او په یوه خاصه برخه کې د تمرکز لپاره خپریږي. په دې ژورنال کې به کورنیو څېړونکو په ګډون بهرني څېړونکي او متخصصین هم برخه اخلي.

یادښت

«انسان» د خپرونو او نشراتو یوه پراخه برخه لري. دا برخه د یوې ځانګړې کاري پالیسۍ په رڼا کې مدیریت کېږي. د دې برخې له مسوول سره د خپلو خبرو او اړوند جزییاتو په اړه اړیکه ونیسئ.

پورته لاړ شئ