دا د «انسان» له لوري د اکاډمیکو او تحقیقي مقالو د نشر او په یوه خاصه برخه کې د تمرکز لپاره خپریږي. په دې ژورنال کې به کورنیو څېړونکو په ګډون بهرني څېړونکي او متخصصین هم برخه اخلي.

پورته لاړ شئ