دا د «انسان» تر ټولو لومړنی نشراتي ارګان دی. د فلسفې، فرهنګ او هنر په اډانه کې درې‌میاشتنیو نشراتو لپاره دا مجله به د فکر، فرهنګ او نوي معرفت په برخه کې خپلې خپرونې جاري وساتي.

پورته لاړ شئ