«انسان» غواړي د ځانګړیو شویو څانګو په زمینه کې اختصاصي کتابونه خپاره کړي. موږ دا کتابونه د خپلو څېړونکو په ګډون له «انسان» څخه د باندې لیکوالانو له لوري هم ترلاسه کوو. تاسو کولای شئ د کتابونو د نشر په برخه کې د «انسان» د نشراتو او خپرونو پالیسي وګورئ او د خپرونو او نشراتو ایډیټر سره اړیکه ونیسئ.

یادښت

«انسان» د خپرونو او نشراتو یوه پراخه برخه لري. دا برخه د یوې ځانګړې کاري پالیسۍ په رڼا کې مدیریت کېږي. د دې برخې له مسوول سره د خپلو خبرو او اړوند جزییاتو په اړه اړیکه ونیسئ.

پورته لاړ شئ