یادښتونه

هرات پوهنتون کې د جبري حجاب په اړه د افغانستان بشرپالې ټولنې اعلاميه

ګڼه: ۰۱۷۰۱

نېټه: ۱۳/۰۱/۲۰۱۷

د راپورونو له مخې په هرات پوهنتون کې د همدغه پوهنتون د رييس لخوا د محصلانو لپاره د حجاب اغوستل اجباري ګرځول شويدي.

د افغانستان بشرپاله ټولنه د هرات پوهنتون د رييس دغه عمل يو غير عقلاني او غيرعلمي عمل بولي. ځکه ښايي دا د هغو محصلانو پر روان او د زده کړې پر پروسه منفي اغيز وکړي چې له دغسې جبريحجاب سره اشنا ندي. دا کار په ښکاره ډول له بشري ازادۍ سره په ټکر کې دی.

ددې پرځای چې پرميرمنو په جبري ډول حجاب واغوستل شي، د پوهنتون اداره له نورو اړوندو اورګانونو سره په ګډه بايد د محصلانو لپاره د زده کړې پر خوندي او اکاډيميکچاپيريال ترکيز وکړي،تر څو ميرمنې د تاوتريخوالي او افراطیت شومه/ښکار ونه ګرځي.

د افغانستان بشرپالان د انسان پر طبیعي ازادۍ کلک باور لري او پر انسان په جبري ډول د یوکار کول یا نه کول په کلکه غندي. او له حکومت نه غواړي چې دغه مساله جدي تعقیب کړي د بشري ازادۍ د سلبیدو مخنیوی وکړي.

 

Afghanistan Humanists statement on enforcing women to wear veil in Herat University

No: 01701

Dated: 13/01/2017

According to the reports the girl students at Herat University have been forced by the Director to wear Hijab.

Afghanistan Humanists considers this act of the director of Herat University as irrational and unscientific. This action may affect the psyche and learning process of the students who are not used to hijab or those who have never been in it before. It is clearly in contradiction with human freedom.

Instead to force the women to wear Hijab, the University Administration along with other concern institutions should concentrate on safe and academic learning environment for girl students, to secure them from being victim of violence and extremism. Afghanistan Humanists strongly believe in human natural freedom and condemns all those attitudes that are imposed on humans. We also ask the government to prevent these sorts of impositions and limiting of human freedom.

ستاسو نظر