خبرپاڼې

تاسو دلته د «انسان» له لوري ټول خپرېدونکي رسمي یادښتونه، تبصرې او موقفونه لولئ چې د انسټیټوټ د ارزښتونو او تلپاتې ژمنو په رڼا کې یې خپروي. دلته د ټولو هغه داخلي فعالیتونو په اړه خبري یادښتونه خپریږي چې «انسان» یې ترسره کوي.

یادښت

زموږ د اړوند یادښتونو، تبصرو او موقفونو په اړه که زیات پوهېدل غواړئ او یا هم په دې تړاو ځانګړي څه ویل لرئ، لاندې برېښنالیک ته پيغام پرېږدئ

پورته لاړ شئ