نړیوال نظمونه

د نزار قبانی نظمونه

شاعر: نزار قبانی
ژباړن: بختیار تلاش

۱
له تا سره ډېره مینه لرم
خو پوهېږم، چې  د مینې دا طریقه مې
ډېره زړه شوې ده
د زړه شریانونه مې زاړه شوی دی
ستا له لورې راغلی خطونه
اود ګلانو هغه ګېډۍ، چې ته یې کورته وړې
دا ټول زاړه شوی دی

۲
مینه در سره لرم
او د کرښې په وروستۍ برخه کې ټکی نه ږدم

۳
هیڅ مې د خولې څخه نه لرې کېږې
او نه شم کولی
چې د مینې په مقابل کې دې مقاومت اختیار کړم
یا له هغې نه سرغړونه وکړم
زه او ټوله شاعری مې
ستا له لږو جوړو شویو داستانونو څخه یو
دا ټوله حیرانتیا له دې وجې ده
چې
زه له ټولو خواوو نه
د نجونو په واسطه احاطه شوی یم
خو له تا پرته بل هیڅوک نه وینم

۴
ځېنې وخت فکر کوم
چې د ښار په ګڼه ګوڼه کې ډزې وکړم
چې ورځپاڼې، زما عکسونه په لومړیو مخونو کې چاپ کړی
او
هغوی، چې لا هم په دې نه پوهېږی، چې ته زما معشوقه یې
خبر شی.

۵
زما عاشقانه شعرونه ستا په لاسونو
په رنګینو مریو
په ښکلې ټوټه اوبدل شوی دی
بس هر کله چې خلک زما نوی شعر لولی
له تا مننه کوی!

ستاسو نظر