نړیوال نظمونه

دنګې ماڼۍ خوځېدلې

شاعر: ارجن ډانګلی

ژباړه: خان ولی خان بشرمل

موږ هغه وخت هم د دوی ملګری وو
چې کله د خاورو کود وړی  زموږ له غاړوځوړیدل
په څنګ کې مو لوی لوی ریبځی راسره وې
موږ لویو ماڼیو ته د کار لپاره تلو
او دوی ټولو ته مو خدایان ویل
له کارغانو سره مو جنګ وو
تر دې چې د خپلو سپوږمو خیری مو دوی ته نه ورکول
خو کله چې له دنګو ماڼیو موږ مردار ځناور راکوزول
ډېر په مینه به مو څرمن ترې راکوزوله
او غوښه مو له یو بل سره وېشله
بیا موږ له یو بل سره اودرېدلو
له ګېدړو، سپیو، خرو او باښو  سره مو جنګ وو
ولې چې له دوی مو برخه خوړله
اخ! اوس له لاندې نه تر سره پورې بدلون دی
کارغه، ګیدړې، سپی، خره او باښې
زموږ نږدې ملګری شول
خو د دنګو ماڼیو دروازې پر موږ وتړل شوې
د پاڅون د بریا شعارونه پورته کړئ
د بریا شعارونه پورته کړئ
وسوځوئ، وسوځوئ! چې روایات ماتوی
د پاڅون د بریا شعارونه پورته کړئ
د بریا شعارونه پورته کړئ

ستاسو نظر