ګالري

نیمروزي ماشومان

د ماشوم – کودک په نوم بنسټ د نیمروز له ماشومانو سره په ښوونځيو کې د لیک او لوست په موخه د لومړنیو توکو د مجموعې مرسته وکړه.

په انځورونو کې ښودل شوي ماشومان د نیمروز د چهاربرجک د ولسوالۍ زده کوونکي دي.

ستاسو نظر