هویت سینمای افغانستان

نقش سینما در روند دولتسازی – ملتسازی در قرن ۲۰، پس منظر تاریخی، کرکتر هنری، وضع کنونی و دورنمای آینده