میرویس خان او کلتوري ملت‌جوړونه

د میرویس خان د ۳۰۴م تلین په زمینه او د افغانستان د اختصاصي مطالعاتو په لړ کې د میرویس خان په تاریخي ونډې بحث کوو