سیمه‌ییز ادبیات؛ ونډه او د هېوادونو ګډه تجربه

«انسان» د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د اړیکو او ارتباطاتو په خاطر د یو پراخ بحث د پیل په موخه په همدې سیمه کې د ادبیاتو د ونډې په پار بحث او خبرې پیلوي