د پېښو خونه؛ د جان بولټن په کتاب کې پر افغانستان خبرې

«انسان» غواړي د جان بولټن د تازه چاپ شوي کتاب په ټولیزه کتنه کې په ځانګړي ډول د افغانستان په څپرکو تمرکز وکړي او د کتاب د بیاکتنې په لړ کې هغه برخو ته تم شي چې د همدا نن مسلې او پېښې دي.