د افغانستان نوي جیوپولیتیک

کوېډ-۱۹، سوله او نړیواله او سیمه‌ییزه همکاري