د افغانستان اوبو سرچینو مدیریت

نړیوال مقررات او سیمه‌ییز تعاملات