د ابن‌خلدون مقدمه؛ د تاریخ او ټولنې یو زوړ روایت

«انسان» تمه لري څو د ابن‌خلدون د مقدمې د پښتو ژباړې په زمینه کې د ابن‌خلدون ټولنپوهنیزه ونډه او له افغاني ټولنې سره د هغه د تعامل په اړه بحث او خبرې وکړي.