ساینس

د انسان ژینټیکې جوړښت او تاوتریخوالی

لیک: ډاکتر سیف الرحمن ډېره پخوا دا خبره ثابته شوې چې ټول ژوندي موجودات (که ونې دي، که بوټي،که انسانان دي او که ځناور او حتا که واړه واړه میکروبونه دي چې هیڅ په سترګو نه لیدل کیږي) ټول د یو ډول ډېرو...