ماهنامۀ روانشناسی

شمارۀ پنجم ماهنامۀ روانشناسی

اقتصاد او ارواپوهنه سرمقاله په اقتصاد او ارواپوهنه کې مهم او د تحلیل او تمرکز ګډ ټکي فرد او د هغه کړنې دي. له همدې مخې د دواړو علومو ګډ ټکي زیات دي. د اقتصاد تر ټولو لوی ماموریت د افرادو مادي...