ارواپوهنه

د فروید یوسلوشپېته کاله

د شلمې پېړۍ د ارواپوهنې ستر عالم ډاکتر زېګموند فروید له نن یو سلو شپېته کاله وړاندې د المان په لایپزیک کې زېږېدلی دی؛ او د سپټامبر په ۲۳، ۱۹۳۹ کې په لندن کې ومړ. د فروید افکار او نظریات د معاصرې...