د فلسفې تاریخ

ملیطي فکري ښوونځی

یادښت: دا لیکنه د فلسفې پر تاریخ د لړۍ دویمه لیکنه ده چې د انسان وېب‌پاڼې له لوري په منظم شکل خپریږي. لومړۍ برخه یې د یوناني فلسفې پر تاریخ خپره شوې وه. ۱. پیلیزه ملیطي فکري ښوونځی له دې امله په...