ولې انسان؟

ولې انسان؟ [هنر او خلاقیت]

انسان غواړی  د طبیعت یوه برخه هغه ډول وپنځوی، چې دی یې غواړی. له انسان سره د هنر لرغونی ملګرتوب له همدې ځایه رازېږېدلی دی. په خورا لرغونیو سمڅو کې د لومړنیو انسانانو په لاس کښلی انځورونه ښیی، چې...