نړیوال نظمونه

مشال خان ته منسوب شعر

زه ورک شوی یم څو اونۍ وشوې پولیسو ته مې خبر ورکړی هره ورځ ورځم د پولیسو ماموریت ته له عسکره پوښتم؛ زما څه پته ولږېده؟ مهربان پولیس مایوسانه سر وښوروي په بند بند غږ راته ووایي؟ تر اوسه ستا په اړه...