ادبیات

ژبه او ژبپوهنه

لیکوال: پوهاند ډاکتر مجاور احمد زیار  له یوناني فیلسوفانو راهیسې انسان یو ویند ژوی(ناطق حیوان) بلل شوی دی خو نن سبا یې روزار ساز ژوی بولې او په دې لړکې «ژبه» له هغو لومړنیو اوزارو څخه ګڼي چې د...