فرهنګ

عقل او مدرسه

عقل او مدرسه په مدرسو کې د ټولنیز عقلانیت د ودې عرفي او سیستماتیک خنډونه! لنډیز ټولنیز عقلانیت د اروپا په نویو پېړیو کې له مشخصو ځانګړنو سره مطرح شو. وروسته بیا د ژوند د هرې برخې د تجربو سره...