ټام سایر

دا د وتلي امریکايي ناول لیکوال مارک ټواین مشهور ناول دی چې ماشومانو ته لیکل شوی دی. دا کتابونه کلونه وړاندې د پښتو ژبې یو وتلي او حقدار لیکوال او ژباړن مرحوم دولت محمد لودین ژباړلی او هماغه وخت [...]