هنر

کمال الدین بهزاد

نورګل شفق د متن لیکوال (ازادی راډیویی مجله، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو لړۍ) د هرات د پنځه سوه کاله پخوا وخت نامتو انځورګر کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ په هنر کې داسې نوښتونه وکړل چې د هند او...