انسانپوهنه

د لرغونو یونانیانو عقیدې

لکه څنګه چې د لرغونی یونان فلسفې او حکمت د بشر په فرهنګ باندې ژور اثر لرلای دی، دغه راز د یونانیانو مذهبی باورونو هم په اروپا کې د عقیدو په تاریخ باندې او دغه راز د اروپا په ادبیاتو او تلمیحاتو...