سکونډارې | د اشرف مفتون شعري دېوان

 | کتابونه

|

543

لیدنې

انسان مجلې د شلمې پېړۍ د مشهور او سنجیده شاعر، مرحوم اشرف مفتون شعري ټولګه، سکونډارې له سره په کابل کې بیا نشر ته تیاره کړه.

د ارواښاد مفتون شاعري چې د خپل عصر او زموږ زمانې د بشرپالې شاعرۍ یوه ډېره مکمله او جذابه نمونه ده، په دې ارزي چې د شعر، فرهنګ او نوي معرفت لوستونکي یې په دقت ولولي.

دا کتاب په انلاین ډول نشریږي، او لوستونکي کولای شي ښکته یې کړي.

 

 

Recent Posts

دلته یې وپلټئ