ټېموډي سنايډر
لیکوال

لیکوال

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ټېموډي سنايډر

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه