ودیر توتاخېل
د ټولنیزې پالیسۍ په برخه کې د «انسان» څېړونکی

ټولنپوهنه

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی توتاخېل د انسان انسټیټوټ رسمي څېړونکی او لیکوال دی. هغه ټولنپوهنه لوستې او په دې برخه کې د هغه لیکنې او مقالې په «انسان» کې مطالعه کولای شئ.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه