نظیم سمون
لیکوال او څېړونکی

نړیوال حقوق

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

نظیم سمون د نړیوالو حقوقو په برخه کې ماسټري لري، اوسمهال د اوبو او انرژۍ وزارت سره د فرامرزي اوبو د حقوقي متخصص په توګه په کار بوخت دی. 

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه