نظیم سمون
د «انسان» څېړونکی او متخصص

د اوبو حقوقي مطالعات

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی سمون له پولې‌تېرېدونکو اوبو حقوقي متخصص دی او په «انسان» کې د اوبو د حقوقي مطالعاتو څېړونکی دی

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه