محمد باسط واحدي
په «انسان» کې څېړونکی او د څېړنیزې پراختیا مسوول

اقتصاد او پراختیا

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی واحدي له «انسان» سره د اقتصادي مطالعاتو څېړونکی دی او په ورته‌مهال کې د څېړنیزې پراختیا د برخې مسوولیت لري.