قسیم ځیر
لیکوال او څېړونکی

تاریخ، سیاست، او کلتور

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی ځیر په سویډڼ کې اوسیږي او د ټولنپوهنه لولي