فهیم الله کریم
د «انسان» عمومي رییس

ارواپوهنه، نړیوالې اړیکې، تاریخ او کلتور

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

فهیم کریم د «انسان» عمومي رییس دی. په کابل پوهنتون کې یې د ارواپوهنې لېسانس او د افغانستان په پوهنتون کې یې په نړیوالو اړیکو د ماسټرۍ زده‌کړې کړي دي.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه